Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Nakon više od četiri godine od kako je preduzeće "Grijanjeinvest" Pale pobijedilo na otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje 2. faze klimatizacije zgrade MIP BiH u Sarajevu, napokon su aktuelna ministarka Bisera Turković i direktor "Grijanjeivest"-a Ljubiša Tanić 03. 12. 2020. godine potpisali ugovor o izvođenju radova.

Pune četiri godine trajao je maratonski proces u dovođenju "k poznaniju prava" predstavnika MIP BiH. Prethodni ministar i njegovi najbliži saradnici su, čineći prekrašaje kažnjive po Zakonu o javnim nabavkama, samo iz njima znanih razloga, u više navrata izbjegavali da postupe po obavezujućim rješenjima Kancelarije za razmatranje žalbi BiH i postupak nabavke privedu u skladu sa Zakonom, dodjelujući posao "Grijanjeinvest"-u. Na momente skoro sve (mnogobrojna dopisivanja sa predstavnicima MIP BiH i KRŽ BiH, pokretanje postupka pred Sudom BiH...) je podsjećalo na neuspjelu potragu za pravdom nesrećnog junaka Andrićeve "Priče o kmetu Simanu". Ipak, zahvaljujući činjenicama i upornosti pravnog tima "Grijanjeinvest"-a, aktuelni predstavnici MIP BiH su donijeli jedinu ispravnu odluku i posao dodijelili pobjedniku otvrenog postupka javne nabavke.

Treba napomenuti da je "Grijanjeinvest" tokom 2015. i 2016. godine, takođe nakon sprovedenog postupka javne nabavke, uspješno izveo veoma zahtjevne radove na 1. fazi klimatizacije. Tada je, uz pomoć i podršku profesora Branislava Živkovića, stručnjaka iz "MPG KGH" Beograd i Nadzornog organa unaprijeđeno prvobitno projektovano rješenje i omogućena potpuna funkcionalnost specifičnog sistema klimatizacije sa rashladnim agregatima u split verziji (kondenzatori ugrađeni na krov objekta, a kompresori, isparivači i ostala prateća oprema u mašinskoj sali suterena zgrade).

Foto 1: Pripreme za podizanje kondenzatora na krov objekta tokom izvođenja 1. faze

Foto 2: Montirana 3 kondenzatora na krovu zgrade MIP BiH tokom 1. faze (u 2. fazi slijedi ugradnja još 1 kondenzatora na krov)

Vrijednost radova na 2. fazi klimatiacije iznosi oko 250.000,- KM sa PDV-om, a planirani rok završetka je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.