Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Na parceli ukupne površine oko 5.700 m2, u blizini rijeke Save, trenutno se izvode završni radovi na izgradnji i opremanju objekata (Foto 1) za potrebe Radne Jedinice Brod, zavisnog preduzeća "Elektro – Doboj" koje posluje u sklopu holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske". Upravna zgrada ima ukupnu korisnu površinu od oko 600 m2, a garažno-skladišni objekat površinu od preko 300 m2.

Objekti su izgrađeni od savremenih materijala sa malim koeficijentom prolaza toplote.

Kao primarni izvor energije za grijanje/hlađenje i djelimično zagrijavanje sanitarne tople vode koristi se visokoefikasna toplotna pumpa "voda-voda". Podzemna voda se iz prve bušotine, tzv. "Usisnog bunara", nakon prolaska kroz odgovarajući razmjenjivač toplote potpuno čista, nezagađena, ohlađena za oko 5°C vraća u tzv. "Upojni bunar".

U objekat Upravne zgrade ugrađeni su FC aparati, ali i sistem mehaničke ventilacije preko rekuperatora toplote čime se dodatno štedi energija.

U trenutku kada se u Srpskoj više od polovine električne energije proizvodi iz uglja u TE Ugljevik, Gacko i Stanari i kada se veliki broj objekata Elektroprivrede RS zagrijava potpuno neefikasno preko elektrokotlova i električnih grijalica, objekat u Brodu predstavlja pravi primjer kako se, uz visok komfor zaposlenih, mogu ostvariti uštede u domaćoj potrošnji, a time ostaviti mogućnost za veći izvoz električne energije.

Projektant objekata je arhitekta Siniša Markelić, a radove na izgradnji i opremanju po principu "ključ u ruke" izvode preduzeća "Ehta-R" Derventa i "Grijanjeinvest" Pale.


 
Foto 1: Završni radovi na Upravnoj zgradi RJ Brod Elektro-Doboj