Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Bolnica u Bihaću (Foto 1) je glavna zdravstvena ustanova Unsko-sanskog kantona kojom se koriste i stanovnici susjednih područja u ovom dijelu BiH. Bolnica pruža zdravstvenu zaštitu za oko 300 000 stanovnika, a ima kapacitet od oko 700 kreveta.

U bolnici je zaposleno oko 850 radnika od kojih je oko 600 medicinskog osoblja.

 

Foto 1: Jedan od objekata kompleksa KB “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać

 

Pored mnogobrojnih problema u funkcionisanju bolnice, jedan od najvećih je zagrijavanje objekata i priprema sanitrane tople vode. Kao izvor toplote trenutno se koriste kotlovi na lako lož ulje i električna energija, što značajno opterećuje budžet bolnice. I pored velikih troškova za energiju, zbog dotrajalosti opreme i instalacija, termički uslovi ugodnosti za rad i boravak ljudi u bolnici su prilično narušeni.

 

Na osnovu partnerskih odnosa između Češke Republike i BiH, a nakon višemjesečnih priprema tokom 2013. i 2014. godine u kojima je učestvovalo osoblje bolnice, stručnjaci iz UNDP-a i Češke Razvojne Agencije ("ČRA") odlučeno je da se odobre sredstva za realizaciju sveobuhvatnog rješenja za proizvodnju, distribuciju i korištenje toplote za potrebe Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću.

 

Nakon međunarodnog tendera u oktobru 2014. godine, u Pragu je potpisan ugovor o realizaciji projekta "Obezbjeđivanje energetske efikasnosti Kantonalne bolnice u Bihaću" između "ČRA", kao donatora, i konzorcijuma "ZEEN Bihać 2014", kao izvođača. U sastavu konzorcijuma su bili "STEP Trutnov" Prag i "Grijanjeinvest" Pale. Ugovorom je bilo predviđeno da do početka grejne sezone 2016. godine bolnica dobije nove toplotne podstanice, toplovod i kotlovnicu na biomasu (drvnu sječku). Donacija "ČRA" u visini od
31 375 300 CZK (oko 1. 150. 000,- EUR) se isključivo odnosila na projektovanje i izvođenje mašinskih (termotehničkih) instalacija, dok su sredstva za ostale faze trebali da obezbijede UNDP i bolnica. Za nadzora na realizaciji projekta ispred "ČRA" bila je izabrana češka firma "Enviros" iz Praga.

 

Na žalost, zbog neprofesionalnog odnosa češkog partnera "STEP Trutnov"-a došlo je do problema u realizaciji, a zatim i do raskida ugovora između "ČRA" i konzorcijuma "ZEEN Bihać 2014".

Ipak, nedavnim dogovorom između predstavnika bolnice, "ČRA" i UNDP odlučeno je da se dovrši izrada projektne dokumentacije termotehničkih instalacija, kao uslov za nastavak realizacije kompletnog projekta.

 

Kao učesnicima koji su u dosadašnjoj realizaciji pokazali stručnost i iskrenu želju da bolnica kvalitetno riješi probleme zagrijavanja, izrada projektne dokumentacije je povjerena "Grijanjeinvest"-u i "Enviros"-u.

 

Nakon analize uzoraka drvne sječke u Laboratoriji Katedre za materijale Mašinskog fakulteta Beograd i konsultacija sa profesorom Živkovićem sa Katedre za termotehniku, inženjeri "Grijanjeinvest"-a su prije nekoliko dana završili izradu 3 projekta:

  1. Idejni mašinski projekat toplotnih podstanica;
  2. Glavni mašinski projekat toplovoda;
  3. Idejni mašinski projekat kotlovnice na drvnu sječku.

 

Projektima su značajno popravljena prvobitno predlagana rješenja (uveden indirektan sistem toplotnih podstanica, odabrane bolje trase toplovoda), a predviđena je i centralna priprema sanitarne tople vode iz svake podstanice (Foto 2).

Foto 2: Dispozicija trase toplovoda, podstanica i novog Energetsko-ekonomskog bloka sa kotlovnicom na drvnu sječku kompleksa bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

 

Na projektnu dokumentaciju su dali saglasnost bolnica, UNDP i "ČRA", tako da se u najskorije vrijeme očekuje nastavak aktivnosti oko priprema za izvođenje: izrada projekata arhitektonsko-građevinske i elektro faze, kao i pribavljanje odgovarajućih dozvola za građenje. Nakon toga biće moguće raspisati tender za izvođenje kompletnih radova.

Ukoliko se do aprila naredne godine odaberu kvalifikovani izvođači, još uvijek je moguće da se svi radovi završe pred početak grejne sezone 2016/2017.